Samfunnsansvar

I Tronrud Engineering anser vi samfunnsansvar (CSR) som en integrert del av vårt daglige arbeid. Vi definerer samfunnsansvar som ansvarlig forretningspraksis med respekt for mennesker, miljø og samfunn. 

Veiledet av FNs Global Compacts ti prinsipper, OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv og vår operasjonelle erfaring, jobber vi systematisk for å adressere risikoer og for å maksimere den positive effekten av virksomheten vår; enten det er sosialt, miljømessig eller økonomisk.

Menneskerettigheter og arbeidskraft

Menneskerettigheter og arbeidskraft

I tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, inkluderer våre retningslinjer en forpliktelse til å respektere menneskerettighetene og bruke aktsomhetsvurdering for å identifisere og møte menneskerettighetsutfordringer. Vi har som mål å være en god arbeidsplass for våre ansatte, og streber etter å fremme en kultur for respekt og inkludering ved å styrke mangfold og teamarbeid, samt gi like utviklingsmuligheter for alle individer i vår organisasjon.

Les mer om vårt arbeid her

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Hos Tronrud Engineering arbeider vi i vår virksomhet systematisk for å etterleve kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og dermed tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).

Les mer om vårt HMS-arbeid her

Antikorrupsjon

Antikorrupsjon

Vårt overordnede mål er å utvikle en bedriftskultur preget av god dømmekraft og evne til å håndtere utfordrende situasjoner. Selskapet har nulltoleranse for korrupsjon og enhver praksis som hindrer fri konkurranse. 

Les mer om vårt arbeid med antikorripsjon her

Bærekraft

Bærekraft

Vi støtter FNs 17 bærekrafts mål. Som en del av vår forpliktelse tar vi lokalt ansvar i den globale innsatsen for å redusere klimaendringer og fremme bærekraftige samfunn. I tråd med vår strategi har vi identifisert fire hovedfokusområder.

Les mer om våre fokusområder her

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

I Tronrud Engineering jobber vi kontinuerlig for å gjøre en innsats for aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden. Som et ledd i dette, samt for å arbeide i tråd med Åpenhetsloven, har vi gjort en rekke tiltak for å sørge for aktsomhetsvurdering.

Les mer og se vår redegjørelse om aksomhetsvurderingene her

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*