Åpenhetsloven

Tronrud Engineering jobber kontinuerlig for å gjøre en innsats for aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Hovedmålet er å oppmuntre virksomheter til å opprettholde grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold innenfor sine forretningsforhold og leverandørkjeder. Et vesentlig aspekt ved denne loven er å sikre offentlig tilgang til informasjon om disse sakene og hvordan selskaper håndterer dem.

Ved siden av andre tiltak er lovkravet ment å bidra til Norges innsats for å oppfylle og etterleve FNs bærekrafts mål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Kjernen i loven dreier seg om plikten til å gjennomføre og rapportere om aktsomhetsvurderinger. Disse vurderingene krever at virksomheter identifiserer potensielle negative innvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjons- og forsyningskjeder, implementerer forbedringstiltak, overvåker fremdrift og utstede årlig rapport.

Tronrud Egineering's Supplier Code of Conduct

Tronrud Egineering's Supplier Code of Conduct

Tronrud Engineering krever at alle våre direkte leverandører følger Tronrud Engineerings Supplier Code of Conduct, som skisserer våre forventninger til menneskerettigheter og andre bærekrafts relaterte emner. Ved å gjøre det forplikter leverandørene seg til å følge internasjonalt anerkjente standarder angående menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og anti-korrupsjonsarbeid. Vi overvåker våre leverandører nøye gjennom evalueringer og revisjoner.

Tronrud Engineerings Supplier Code of Conduct (PDF). 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Tronrud Engineering har utviklet sin egen policy for menneske- og arbeidstakerrettigheter, som omfatter vårt arbeid med menneskerettigheter innenfor vår organisasjon og leverandørkjede. Denne policyen er basert på FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter og skisserer våre nøkkelprinsipper for effektiv forvaltning av menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for vår daglige drift. I policyen beskriver vi hvordan vi gjennomfører våre aktsomhetsvurderinger og hvilke forbedringstiltak vi har planlagt, både innenfor vår egen virksomhet og i leverandørkjeden. Videre spesifiserer vi våre forventninger til våre leverandører og analyserer risikoen for avvik fra policyen hvert år og utvikler en plan for videre oppfølging ved mulige brudd på menneskerettighetene.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene 2022 (PDF). 

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*